Računovodstvene usluge za preduzeća i STR
USTROJAVANJE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
-Izrada Pravilnika o računovodstvu.

PRAVILNOST I AŽURNOST KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA
...dnevnika, glavne knjige, blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige osnovnih sredstava.
...salda konta kupaca i dobavljača.

IZRADA SVIH RAČUNOVODSTEVNIH IZVEŠTAJA I PORESKIH OBRAČUNA
-Sastavljane osnovnih finansijskih izveštaja:
...bilansa uspeha, bilansa stanja, statističkog aneksa.

-Sastavljane poreskih izveštaja:
...PDP, PB-1, OD, OPJ, PPPDV
...obracun amortizacije.

SVEOBUHVATAN OBRAČUN ZARADA
-Obračun zarada i naknada uz sastavljane propisanih izveštaja.
-Analitike zarada radnika sve propisane poreske evidencije:

PPP,M4 PORESKO SAVETOVANJE I IZRADA PORESKIH PRIJAVA
-Savetovanje preduzetnika i upućivanje na optimalna rešenja.
-Izrada poreskih obračuna i godišnjih poreskih prijava.
-Zastupanje poreskih obveznika pred nadležnim organima Poreske uprave Republike Srbije.
Procena vrednosti kapitala
-Rešenjem o davanju ovlašćenja za obavljane procene vrednosti kapitala od strane Ministrastva za ekonomsku i vlasničku transformaciju br. 023-00640/97 od 02.12.1997. godine i objavljivanja u Sl.Glaniku RS br. 4/98 od 20.02.1998. godine, Preduzeće Rota Consulting doo je uradilo procenu kapitala za sledeće klijente:

• ANDCOM DOO, BEOGRAD
• ESC COMPANY DOO, BEOGRAD
• IMACO CONSULTANTS DOO, BEOGRAD
• JAKOVLJEVIĆ DOO, LJUBOVIJA
• JOVANI DOO, BEOGRAD
• NECKERMANN KATALOŠKA PRODAJA DOO, BEOGRAD
• NELT LTD DOO, BEOGRAD
• NIKTOPER DOO, BEOGRAD
• NOVOSTATUS DOO, BEOGRAD
• OKRUGLICA IGM,BEOGRAD
• OKRUGLICA GRADNJA DOO, BEOGRAD
• PINOLES DOO, BEOGRAD
• RUBELLA YUGO DOO, BEOGRAD
• SIROVINA PROMET DOO, ZAJEČAR
• TEHNICOM COMPUTERTS DOO, BEOGRAD
• TIKI VENT DOO, BEOGRAD
Prijava i odjava radnika
-Pripremanje Ugovora o radu, popunjavanje obrazaca i njihovo podnošenje nadležnim organima.
Obračun kamate
-Direktor i vlasnik Preduzeća Rota Consulting doo, Milorad Zečević, dipl.ecc je i stalni sudski veštak Rešenjem Ministarstva pravde RS br. 740/0410/97 od 24.09.1997. godine.
Registracija i preregistracija Predstavništva stranih firmi kao i Preduzeća
-U saradnji sa advokatskom kancelarijom uspešno pružamo usluge registracije i preregistracije Preduzeća, STR i stranih predstavništava.
Izrada Biznis plana neophodnog za dobijanje kredita kod banaka
-Kako se kod nas uvodi red na finansijskom tržištu pa tako i Banke radi davanja kreditazahtevaju u raznim oblicima izradu Biznis planova tako smo se i u toj oblasti usavršili da bi mogli da izadjemo u susret svojim klijentima.Do sada smo radili neke vrste Biznis planova za Prizmu doo-Beograd, Balkan Innovative Technology doo-Beograd, Klacska Jugoslavija doo-Beograd.
Poreski konsalting
-Pošto u SCG jos ne postoji poreski savetnik u okviru računovodstvenih uslugasvojim klijentima pružamo savetovanje u vezi PDV-a,Poreza na dobit,Poreza i doprinosa na zarade, i ostale poreske savete.